Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:
Mevr. N.B. Oldenbeuving

Leerlinggeleding:
Hannah Julsing

Personeelsgeleding:
Mevr. E. Velner, dhr. J. Mulder (voorzitter)

Leden van de leerlingenraad:
Hannah Julsing, Jet Smit, Rijkman Gorree, Jonathan Marlet, Gijs Wellink, Jennifer Parauti, Danko Kuiper en Carlijn van der Kuip.

Ons bestuur en toezicht

Het Baudartius College maakt per 1 augustus 2018 onderdeel uit van Achterhoek VO (www.achterhoekvo.nl). Dit is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van zeventien scholen in de regio, waaronder het Baudartius College. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; Mevr. A. de Visch Eybergen (bestuurder) en Mevr. M.W. van Hattum (voorzitter). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Het dagelijks bestuur op het Baudartius College is in handen van rector Nadine Kuipers. Zij geeft samen met de teamleider leiding aan de school.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het BRIN Eligant een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan. Onder het BRIN Eligant vallen de drie deelraden van het Stedelijk Lyceum, het Eligant Lyceum en het Baudartius College. Momenteel bestaat de deelraad uit vier leden; twee personeelsleden, één ouder en één leerling. De DR/MR wordt rechtstreeks door de ouders, leerlingen en het personeel gekozen. De DR/MR volgt kritisch het beleid dat bestuur en schoolleiding ontwikkelen en heeft op diverse onderdelen advies- en instemmingsrecht.

Leerlingen hebben daarnaast vertegenwoordigers in de leerlingenraad.. Zij adviseren de schoolleiding.